Pravilnik o provodenju postupaka jednostavne nabave-2017


221/2022-JN Zakup sustava za pohranu podataka i sustava za udaljenu kopiju - Odjel informatike

221-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

221-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda


269/2022-JN Pisači barkod (15 kom) - Medicinsko-biokemijski laboratorij, Pisači (26 kom) - Informatika

269-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

269-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

269-2022-JN troškovnici - specifikacije


212/2022-JN Izrada projektne dokumentacije za objedinjavanje svih vatrodojavnih sustava u bolnici

212-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

212-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

212-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

212-2022-JN Odluka o poništenju


38/2022-JN Potrošni materijal za sterilizaciju - krep papiri, folije, rukavi, indikatori sterilizacije

38-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

38-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

38-2022-JN troškovnici - specifikacije


 75-1/2022-JN Nabava sitnog inventara za bolničku kuhinju - PONOVLJENO

75-1-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

75-1-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda - ponovljeno

75-1-2022-JN troškovnici

75-1-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

75-1-2022-JN Odluka o odabiru


214/2022-JN Usluga održavanja računalnog sustava na radiologiji

-214-2022-JN Poziv na dostavu ponude

-214-2022-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

214-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

214-2022-JN Odluka o odabiru


256/2022-JN Dijagnostike radne stanice-RTG

-256-2022-JN poziv na dostavu ponude

-256-2022-JN dokumentacija u pozivu za dostavu ponuda-radne stanice

-256-2022-JN troskovnik

256-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

256-2022-JN Odluka o odabiru


205/2022-JN Jednogodišnja usluga produženja sanitarnih knjižica i izdavanje novih za djelatnike koji moraju redovito obavljati zdravstvene preglede

205-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

205-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

205-2022-JN troškovnik - specifikacija

205-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

205-2022-JN Odluka o odabiru


204/2022-JN Usluga ispitivanja otpadnih voda, vode za ljudsku potrošnju,  hemodijaliza, bazena za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju,  analize uzoraka hrane i briseva ruku, sterilnosti aparata, proizvoda koji se izrađuju u bolničkoj ljekarni

204-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

204-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

204-2022-JN troškovnik - specifikacija

204-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

204-2022-JN Odluka o odabiru


262/2022-JN Univerzalni stroj za rezanje povrća

262-2022-JN poziv na dostavu ponuda stroj za rezanje povrća

-262-2022-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-Univerzalni stroj - izmjena dokumentacije

-262-2022-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude-izmjena

262-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

262-2022-JN Odluka o odabiru


252/2022-JN Tonometar apalanacijski i oftalmoskop indirektni

-252-2022-JN poziv na dostavu ponude

-252-2022-JN dokumentacija u pozivu za dostavu ponuda-tonometar i oftalmoskop

-252-2022-JN troškovnici

-Tonometar -izmjena dokumentacije

-252-2022-JN dokumentacija u pozivu za dostavu ponuda-izmjena


56/2022-JN Gorivo (dizelsko gorivo i motorni benzin)

56-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

56-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

56-2022-JN troškovnik

-56-2022-JN Odluka o odabiru

-56-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


198/2022-JN Usluga čišćenja mastolovca - separatora jestivih ulja i masti

198-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

198-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

198-2022-JN troškovnik

198-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

198-2022-JN Odluka o odabiru


60/2022-JN Filteri za sterilizaciju vode

60-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

60-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

60-2022-JN troškovnik - specifikacija

60-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

60-2022-JBN Odluka o odabiru


 239/2022-JN Izgradnja vanjskog hidrantskog prstena za osiguranje protupožarne vode stanice sa spremnikom tekućeg kisika kod zgrade Švarča I

-239-2022-JN poziv na dostavu ponude

-239-2022-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponuda-izgradnja vanjskog hidrantskog prstena

-239-2022-JN troskovnik

-bolnica svarca-hidrantska-glavni-mapa 4

-239-2022-JN Odluka o odabiru

-239-2022-JN zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda 

 


238/2022-JN Vodoinstalaterski radovi na dovodnim i odvodnim instalacijama u bolnici

-238-2022-JN poziv na dostavu ponude vodoinstalaterski radovi

-238-2022-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponuda-vodoinstalaterski radovi

-238-2022-JN troskovnik vodoinstalaterski radovi

-238-2022-JN Odluka o odabiru

-238-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


 25/2022-JN Potrošni materijal za analizator ABL 90 Flex

-25-2022-JN poziv na dostavu ponude

-25-2022-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-25-2022-JN troskovnik

-25-2022-JN odluka o odabiru

-25-2022-JN zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

 


 300/2022-JN Klima uređaji (6 kom)- nabava i montaža-odjel operacije

-300-2022-JN poziv na dostavu ponude klime

-300-2022-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude-klime

-300-2022-JN troskovnik klime

-300-2022-JN Odluka o odabiru

-300-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


303/2022-JN Zamjena i ugradnja razvodnog  električnog ormara  - bolnička kuhinja

-303-2022-JN poziv na dostavu ponude

-303-2022-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponuda

-303-2022-JN troskovnik zamjena razvodnog ormara

-303-2022-JN odluka o odabiru

-303-2022-JN zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


241/2022-JN EKG aparat -12 kanalni (4 kom)

-241-2022-JN poziv na dostavu ponude

-241-2022-JN dokumentacija u pozivu za dostavu ponuda-ekg aparati

-241-2022-JN trokovnik

241-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

241-2022-JN Odluka o odabiru


75/2022-JN Nabava sitnog inventara za bolničku kihinju (porculansko posuđe, pribor za jelo, drveni pribor, plastični pribor, ostali pribor)

-  75-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

75-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

75-2022-JN troškovnici

75-2022-JN Odluka o poništenju


251/2022-JN Fleksibilni faringolaringoskop (1 kompl) - ORL

251-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

251-2022-JN Dokumentacija u pozivu za dostavu ponuda

-251-2022-JN odluka o odabiru

-251-2022-JN zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

 


243/2022-JN Videokolonoskop, pumpa za ispiranje i sukcijska pumpa

-243-2022-JN Poziv na dostavu ponude

-243-2022-JN dokumentacija u pozivu za dostavu ponude

-243-2022-JN troskovnik

243-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

243-2022-JN Odluka o odabiru

  


257/2022-JN Uređaj – brojač stanica za medicinsko-biokemijski laboratorij (1 kom) i Centrifuga sa hlađenjem (1 kom) – Medicinsko-biokemijski laboratorij

257-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

257-2022-JN Dokumentacija u pozivu za dostavu ponuda

257-2022-JN troškovnici - specifikacije

257-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

257-2022-JN Odluka o odabiru


18-2022-JN Kateteri, sonde, drenovi

18-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

18-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

18-2022-JN troškovnici - specifikacije

18-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

18-2022-JN Odluka o odabiru

18-2022-JN Odluka o poništenju


 259/2022-JN Hladnjak - ledenica za SSP (1 kom) i Hladnjak prijenosni kompresorski za transport krvnih pripravaka (1 kom) - Transfuzija

-259-2022-JN poziv na dostavu ponude

-259-2022-JN dokumentacija u pozivu za dostavu ponuda-hladnjak za ssp i prijenosni hladnjak

-Odgovor na upit

-troškovnik-grupa 1-izmjena

259-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

259-2022-JN Odluka o odabiru


258/2022-JN Mikrotom za rezanje patohistoloških preparata (1 kom) - Citopatologija

-258-2022-JN poziv na dostavu ponude-mikrotom

-258-2022-JN dokumentacija u pozivu za dostavu ponuda-mikrotom

-258-2022-JN Odluka o odabiru

-258-2022-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 


246/2022-JN Bušilica i pila za traomatološko ortopedske operacije (1 kompl)- Kirurgija ortopedija i trauma

-246-2022-JN poziv na dostavu ponude-busilica i pila

-246-2022-JN dokumentacija u pozivu za dostavu ponuda

-246-2022-JN troskovnik-busilica i pila za traum.-orto. operacije

246-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

246-2022-JN Odluka o odabiru


245/2022-JN Dermatom sa pripadajućom opremom (1 kompl)-Kirurgija- plastična

-245-2022-JN Poziv na dostavu ponude

-245-2022-JN dokumentacija u pozivu za dostavu ponuda

-245-2022-JN-troskovnik dermatom

245-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

245-2022-JN Odluka o odabiru


250-2022-JN Perfuzor i infuzijske pumpe- JIM, Neurologija

-250-2022-JN Poziv na dostavu ponude-perfuzori i infuzijske pumpe

-250-2022-JN dokumentacija u pozivu za dostavu ponuda

-250-2022-JN troskovnici

250-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

250-2022-JN Odluka o odabiru


254-2022-JN Digitalni prijenosni uređaj za torakalnu drenažu-prijenosni (1 kom)-JIM

-254-2022-JN Poziv na dostavu ponude

-254-2022-JN dokumentacija u pozivu za dostavu ponuda

254-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

254-2022-JN Odluka o odabiru


 49-1-2022-JN Potrošni medicinski materijal namijenjen za medicinske uređaje-poništene grupe

-49-1-2022-JN poziv na dostavu ponude

-49-1-2022-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-49-1-2022-JN troskovnici -specifikacije

49-1-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

49-1-2022-JN Odluka o odabiru

49-1-2022-JN Odluka o poništenju


UZV prijenosni za vaskularnu kirurgiju (1 kom)- Kirurgija -vaskulara

-248-2022-JN poziv na dostavu ponude

-248-2022-JN dokumentacija u pozivu za dostavu ponuda

248-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

248-2022-JN Odluka o odabiru

 


46-1/2022-JN Potrošni materijal za urologiju - PONIŠTENE GRUPE

46-1-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

46-1-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

46-1-2022-JN troškovnici - specifikacije

46-1-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

46-1-2022-JN Odluka o odabiru

46-1-2022-JN Odluka o poništenju


271/2022-JN SkladIN program za praćenje potrošnje reagensa - Medicinsko-biokemijski laboratorij

- 271-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

- 271-2022-JN Dokumentacija uz poziv za dostavu ponuda

-271-2022-JN Odluka o odabiru

-271-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

 


42/2022-JN Potrošni materijal za bušilice i pile (za ortopediju i traumatologiju)

42-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

42-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

42-2022-JN troškovnici - specifikacije

42-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

42-2022-JN Odluka o odabiru

42-2022-JN Odluka o poništenju


30/2022-JN Potrošni materijal za liječenje rana negativnim tlakom

30-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

30-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

30-2022-JN troškovnici - specifikacije

30-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

30-2022-JN Odluka o odabiru


297/2022-JN Urološka optika od 12° (2 kom) i od 70° (1 kom) - Odjel urologije

- 297-2022-JBN Poziv na dostavu ponuda

- 297-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

- 297-2022-JN troškovnik - tehnička specifikacija

297-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

297-2022-JN Odluka o odabiru


288/2022-JN Laser uređaj za minimalno invazivne zahvate u kirurgiji (1 kom)

- 288-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

- 288-2022-JN Dokumentacija uz pozivu za dostavu ponuda

288-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

288-2022-JN Odluka o odabiru

 


267/2022-JN Firewall licena sa zamjenom firewall uređaja- Odsjek za informatiku

-267-2022-JN Poziv na dostavu ponude firewall

-267-2022-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponuda -firewall 

-267-2022-JN Odluka o odabiru

-267-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

 

 


295/2022-JN Uređaj za dezinfekciju prostora (1 kom)

-295-2022-JN Poziv na dostavu ponude

-295-2022-JN dokumentacija u pozivu za dostavu ponuda-dezinfekcija prostora

-295-2022-JN Odluka o odabiru

-295-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

 


273/2022-JN Uređaj za acidobazni status (1 kom)

-273-2022-JN Poziv na dostavu ponude

-273-2022-JN dokumentacija u pozivu za dostavu ponuda - analizator

-273-2022-JN Odluka o odabiru

-273-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

 

 


178/2022-JN Usluge obavljanja stručnih poslova radiološke sigurnosti

- 178-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

- 178-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda - dozimetrija

- 178-2022-JN troškovnik - tehnička specifikacija

- 178-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 178-2022-JN Odluka o odabiru


279/2022-JN Putničko vozilo (1 kom) Ravnateljstvo

-279-2022-JN poziv na dostavu ponude-putnicko vozilo

-279-2022-JN dokumentacija u pozivu za dostavu ponuda-putnicko vozilo

- 279-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 279-2022-JN Odluka o odabiru

  


287/2022-JN Popravak lasera Leonardo Dual 45

- 287-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

- 287-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 287-2022-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 287-2022-JN Odluka o odabiru


57/2022-JN Tehnički i ostali potrošni materijal

- 57-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

- 57-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 57-2022-JN troškovnici - svi

- 57-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 57-2022-JN Odluka o odabiru

- 57-2022-JN Odluka o poništenju


40/2022-JN Potrošni materijal za ginekologiju, rodilište i rađaonu

- 40-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

- 40-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 40-2022-JN troškovnici - svi

- 40-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 40-2022-JN Odluka o odabiru

- 40-2022-JN Odluka o poništenju


46/2022-JN Potrošni materijal za urologiju

- 46-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

- 46-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 46-2022-JN troškovnici - svi

- 46-2022-JN Odgovor na upit

- 46-2022-JN troškovnici - grupe 8 i 9 - izmjena

- 46-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 46-2022-JN Odluka o odabiru

- 46-2022-JN Odluka o poništenju


45/2022-JN Skalpeli i rezači

- 45-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

- 45-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 45-2022-JN troškovnici - specifikacije

- 45-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 45-2022-JN Odluka o odabiru

- 45-2022-JN Odluka o poništenju


104/2022-JN Usluga servisa i sigurnosno tehničke provjere elektroskalpela, generatora i uzv noževa

- 104-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

- 104-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 104-2022-JN troškovnici - specifikacije

- 104-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 104-2022-JN Odluka o odabiru

- 104-2022-JN Odluka o poništenju


 

84-1/2022-JN bolničko posteljno rublje-nije ugovoreno preko MIZ

-84-1-2022-JN Poziv na dostavu ponude-bolnicko posteljno rublje

-84-1-2022-JN dokumentacija -bolnicko posteljno rublje

-84-1-2022-JN troskovnik bolnicko posteljno rublje

-84-1-2022-JN Odluka o odabiru

-84-1-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


87-1/2022-JN Radno zaštitna odjeća i obuća (nemedicinska)

-87-1-2022-JN Poziv na dostavu ponude

-87-1-2022-JN Dokumentacija-radno zastitna odjeca-nemedicinska

-87-1-2022-JN troskovnik-radno zastitna odjeca i obuca

 


 284/2022-JN Set za PRP aplikaciju

-284-2022-JN Poziv na dostavu ponude

-284-2022-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-284-2022-JN troskovnik

-284-2022-JN Odluka o odabiru

-284-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

 


280/2022-JN Nadogradnja BIONET LIS-a modulom za Mikrobiologiju (sustav BioNETuB)

-280-2022-JN Poziv na dostavu ponude

-Izmjena dokumentacije u pozivu

-280-2022-JN dokumentacija za dostavu ponude-izmjena

-280-2022-JN Odluka o odabiru

-280-2022-JN zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 


282/2022-JN Usluga popravka RTG aparata Siemens "Ysio"

-282-2022-JN Poziv na dostavu ponude

-282-2022-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude

-282-2022-JN Odluka o odabiru

-282-2022-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

  


193/2022-JN Odštopavanje i ispiranje kanalizacije

- 193-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

- 193-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 193-2022-JN troškovnik - specifikacija

- 193-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 193-2022-JN Odluka o odabiru


179/2022-JN Usluga periodičnog ispitivanja uređaja koji proizvode neionizirajuće zračenje (optičko i magnetno) – UV lampe i laseri

- 179-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

- 179-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda - neionizirajuće zračenje

- 179-2022-JN troškovnik - specifikacija

- 179-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 179-2022-JN Odluka o odabiru


14-1/2022-JN Antiseptici, dezinficijensi, deterdženti, kemikalije, farmaceutske supstancije - PONIŠTENE GRUPE

- 14-1-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

- 14-1-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude - poništene grupe

- 14-1-2022-JN troškovnici - specifikacije

- 14-1-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 14-1-2022-JN Odluka o odabiru

- 14-1-2022-JN Odluka o poništenju


61/2022-JN Posude za infektivni otpad

- 61-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

- 61-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude - posude za infektivni otpad

- 61-2022-JN troškovnik - specifikacija

- 61-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 61-2022-JN Odluka o odabiru


114/2022-JN Usluga servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja Karl Storz

- 114-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

- 114-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 114-2022-JN troškovnik

- 114-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 114-2022-JN Odluka o odabiru


78/2022-JN Instrumentarij i potrošni materijal za neurokirurške operacije- Odjel operacije i centralne sterilizacije

-78-2022-JN Poziv na dostavu ponude

-78-2022-JN dokumentacija u pozivu

-78-2022-JN troskovnici

-78-2022-JN Odluka o odabiru

-78-2022-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 

 


 89/2022-JN Poštanske usluge

- 89-2022-JN Poziv na dostavu ponude

- 89-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 89-2022-JN troškovnik - poštanske usluge

-89-2022-JN Odluka o odabiru

-89-2020-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


124/2022-JN Usluga godišnjeg održavanja uređaja za demineralizaciju vode u laboratoriju i ljekarni

- 124-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

- 124-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 124-2022-JN troškovnik - specifikacija

- 124-2022-JN Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

- 124-2022-JN Odluka o odabiru


54-2022-JN Pića-sokovi razni

-54-2022-JN Poziv na dostavu ponude

-54-2022-JN troskovnik-sokovi

-54-2022-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponuda-sokovi razni

 


24-2022-JN Sonde za laserske PLDD zahvate (20 kom) - JIM

- 24-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

- 24-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 24-2022-JN troškovnik - specifikacija

- 24-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 24-2022-JN Odluka o odabiru


44-2022-JN Potrošni materijal za artroskopske operacije

- 44-2022-JN Poziv na dostavu ponuda

- 44-2022-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 44-2022-JN troškovnik - potrošni materijal za artroskopske operacije

- 44-2022-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 44-2022-JN Odluka o odabiru